مدتهاست که برنامه اکسل برایافراد شناخته شده است. افراد بسياری هستند که می خواهند اکسل را یادبگيرند برخی نيز به دنبال افزایش مهارتهای خود در این نرم افزار جادوییهستند.
این کتاب که ترجمه ای از کتاب Learn excel fast & easy می باشد بههمين انگيزه نگاشته شده است. در ترجمه این کتاب سعی بر امانت داری بودهاست.در برخی مواقع تجربه های شخصی نيز به این کتاب اضافه شده است.برخیتصاویر به صورت رنگی برگردانده شده اند.
اميدوارم که این کتاب بتواند کمکی در یادگيری این نرم افزار باشد.
ترجمه بهرام صمدیان