در این تصویر دو دست رو می بینید که یک کادر هنری ایجاد کرده و بین این دو دست یک چشم ( با حالتی متفاوت و وهمی هست )
دو دست دید و چشم دید متفاوت رو نشون میده.
دید متفاوت هم که نوع درخت، پروانه و چمن ها هستند.