سلام به دوستان عزیز

سیلابس دروس، مشخصات کلی، برنامه ، سرفصل دروس و معرفی کتاب مربوطه ی درسهای مهندسی برق.

http://www.iausep.com/Silabes/23120.pdf