سلام به دوستان عزیز

سیلابس دروس، مشخصات کلی، برنامه ، سرفصل دروس و معرفی کتاب مربوطه ی درسهای کاردانی/ مهندسی معماری .

کاردانی: http://www.iausep.com/Silabes/71118.pdf

سیلابس دروس، مشخصات کلی، برنامه ، سرفصل دروس و معرفی کتاب مربوطه ی درسهای کارشناسی/ مهندسی معماری.

کارشناسی: http://www.iausep.com/Silabes/73108.pdf