در این بخش با یک کتاب بسیار مفید در زمینه ابزارهایاطمینان وابسته به فشار در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم از این کتاببسیار مفید در زمینه ابزار دقیق نهایت استفاده رو ببرین.
Mohammad A Malek, "Pressure Relief Devices"
MgH | 2005 | ISBN: 007145537X | 475 pages | PDF | 4,2 MB