سرعت نور شکسته شد!!! محققان دانشگاهي در سوئيس سيگنالي را رديابي کردند که سرعتي بالاتر از سرعت نور دارد.

دردنياي خارق‌العاده کوانتوم و مکانيک کوانتومي، پديده‌اي به نام درگيريذرات با يکديگر وجود دارد؛ به اين معني که اگر دو ذره که به شدت با هم درارتباطند را از يکديگر جدا کرده و در فاصله طولاني از هم نگه داريم، عليرغم فاصله‌اي که بين آنها وجود دارد، در صورت بروز تغيير در يکي از ذره‌هاديگري نيز دچار تغيير خواهد شد.

اين پديده توسط دکتر دانيل سالارتو همکارانش در دانشگاه ژنو مورد بررسي قرار گرفت. وي دو فوتون نور مرتبط ودرگير به هم را در آزمايشگاه به فاصله 18 کيلومتر از يکديگر دور کرد و بابررسي خصوصيات هر يک از آنها دريافت که با تغيير در هر کدام ديگري نيزمتحول مي‌شود.

وي اين آزمايش را بر روي جفت‌هاي زيادي از فوتون‌ها انجام داد که نتايج به دست آمده مشابه نتيجه اوليه بود.

بامشاهده اين نتايج، محققان به اين نتيجه رسيدند که بين اين دو ذره، سيگناليدر حال حرکت است که خصوصيات يکي را به ديگري منتقل مي‌کند.

بر اساسگزارش NewScientist، محققان بر اين باورند که اين سيگنال بايد سرعتي 10000بار بيشتر از سرعت نور داشته باشد تا بتواند خصوصيت يک فوتون را به ديگريمنتقل کند.

نظريه ديگري که اين تيم ارائه داد، مبني بر اين است که سنجش خصوصيات يک فوتون به سرعت بر روي فوتون‌هاي ديگر نيز تاثير مي‌گذارد