ترانسفورماتورهاي سه فاز
دوست عزيزم آقاي ميلاد کريمي دانشجوي برق دانشگاه زنجان پروژه‌ايدر مورد ترانسفورماتورهاي سه فاز انجام دادند که فايل اون رو جهت استفادهشما عزيزان در اختيار من قرار دادند
سرفصلهاي اين پروژه بشرح زير است:
- اعوجاج در ترانسفورماتورهاي سه فاز
- بررسي بارگيري نامتعادل براي انواع اتصالات سه فاز
- گروه برداري و استاندارد گروه بندي در ترانسفورماتورهاي سه فاز
- تعيين دسته اتصالي