در مهندسی عبارت است از سوار کردن سیگنال اطلاعات (سیگنال باند پایه یاپیام) بر روی سیگنال معمولاً فرکانس بالاتری (سیگنال حامل) به منظورافزایش برد سیگنال و بهره‌وری انتقال و استفاده بهتر از پهنای باند کانال.در مدولاسیون یکی از خواص سیگنال حامل (مثلاً دامنه، فرکانس، فاز یا ...)با توجه به تغییرات سیگنال پیام تغییر داده می‌شوند
ضرورت مدولاسیون

  1. از پهنای باند استفاده‌ای بهینه شود و هر پیام در کانال خاصی قرار گیرد.
  2. مسافت انتقال پیام (که در فرکانس‌های پایین کم است.) افزوده شود.

اگر کانال مخابراتی شامل فضای آزاد باشد در این صورت برای انتشار ودریافت سیگنال آنتن‌هایی مورد نیاز است طول این آنتن‌ها متناسب با طول موجسیگنال فرستاده شده‌است. بسیاری از سیگنال‌های صوتی دارای مولفه فرکانسی۱۰۰ هرتز یا پایین تر هستند. برای ارسال این سیگنال‌ها اگر سیگنال مستقیماانتشار یابد به آنتن‌هایی با طول حدود ۳۰۰km نیاز است. اما اگر ازمدولاسیون برای سوار کردن سیگنال بر روی یک فرکانس حامل مثلاً ۱۰۰Mhzاستفاده کنیم در این صورت طول آنتن‌ها حدود یک متر خواهد بود.
انواع مدولاسیون
مدولاسیون انواع مختلفی دارد. همچنین مدولاسیون به انواع آنالوگ ودیجیتال هم تقسیم می‌شود. برای اشاره به مدولاسیون‌های دیجیتال بیشتر ازاصطلاح کلیدزنی (Keying) استفاده می‌شود.
در مدولاسیون سیگنال فرکانس بالا (حامل) بر اساس سیگنال پیام تغییرداده می‌شود. سیگنال حامل خواص مختلفی دارد که می‌تواند بر اساس سیگنالپیام تغییر داده شوند و از این رو انواع مختلفی از مدولاسیون پدید می‌آید.
  1. مدولاسیون دامنه (AM): سطح یا دامنهٔ سیگنال حامل بر اساس تغییرات سیگنال پیام تغییر داده می‌شود.
  2. مدولاسيون فركانس (FM): فركانس سيگنال حامل بر اساس تغییرات سیگنال پیام تغییر داده می‌شود.
  3. مدولاسيون فاز (PM): فاز سيگنال حامل بر اساس تغییرات سیگنال پیام تغییر داده می‌شود.