فرض كنيد ،شركت و يا سازمان شما قصد طراحی و پياده سازی يك وب سايت را داشتهباشد.كار را از كجا شروع و در چه نقطه ای به انتها می رسانيد ؟ برای طراحیو پياده سازی به چه امكاناتی نياز داريد ؟ در صورت نياز به سازماندهی يكگروه كاری به چه تخصص ها و يا توانمندهائی نياز خواهيد داشت ؟ معيارانتخاب افراد جهت مشاركت در گروه چيست و اين معيار تا چه ميزان متاثر ازيك پشتوانه علمی است ؟
هر گروهوب دارای الزامات و محدوديت های مختص به خود برای تقسيم وظايف ، مسئوليتها و پياده سازی فرآيندها در جهت طراحی‌ و پياده سازی يك وب سايت است .عناوين رسمی ، شرح وظايف و ساختار گزارش دهی می تواند بسيار متغير باشد.گروه های وب موفق در يك چيز با يكديگر مشترك هستند و آن هم وجود مجموعه ایكامل از توانمندی ها و تخصص های مورد نياز در ساختار گروه و فرآيندهایمربوطه است .
تمامی مهارت ها و توانمندی های مورد نياز را می توان درنه ركن مهم خلاصه كرد . در يك گروه موفق ، می توان به سرعت جايگاه وموقعيت هر يك از افراد گروه را نسبت به اركان اصلی تعيين و مشخص نمود كهچه زمانی اين پتانسيل ها و توانمندی ها در عمل و در مراحل طراحی و پيادهسازی مفيد واقع می شوند ( توجيه علمی و فنی وجود يك شخص در گروه) .
درصورتی كه طراحی و پياده سازی يك وب سايت در تحقق اهداف از قبل تعيين شدهخود با مشكل مواجه و عملا" دستيابی به آنها دور از دسترس قرار گيرد ، علتآن را می بايست در حذف يكی از اركان مورد نياز در ساختار گروه و يافرآيندها جستجو كرد .

معرفی اركان موفقيت يك گروه وب
درشكل 1 ، اركان نه گانه پتانسيل های مورد نياز در يك گروه وب و نحوه ارتباطآنها با يكديگر نشان داده شده است . وجود پتانسيل های استراتژيك مورد نيازبه منظور طراحی جامع و بلند مدت و بكارگيری مجموعه ای از پتانسيل هایتاكتيكی به منظور اجراء طرح با جزئيات مربوطه در اين شكل نشان داده شدهاست .شكل 1 : اركان نه گانه پتانسيل های مورد نياز در يك گروه وب
( منبع : Adaptive Path )

  • بررسی نياز كاربران (User research) : طراحی كاربر محور بدين معنی است كه بدانيم نياز كاربران چيست . چگونهفكر می كنند و رفتار آنان به چه صورت است . بررسی نياز و خواسته كاربران ،ما را قادر می سازد كه يك وب سايت متناسب با نياز كاربران را به درستیطراحی و پياده سازی نمائيم .

  • استراتژی سايت (Site strategy) : تعريف اهداف سايت ، يكی از مهمترين مراحل در چرخه طراحی و پياده سازی يكوب سايت است كه به مهارت های خاص خود نياز دارد . رسيدن به يك نقطه مناسبدر خصوص اهداف سايت ، نحوه اولويت بندی اهداف مختلف و ارزيابی موفقيت يكسايت جملگی موضوعاتی هستند كه می بايست توسط استراتژی سايت تبين گردند .

  • استراتژی تكنولوژی (technology strategy): وب سايت ها از لحاظ بكارگيری فناوری پيچيده بوده و اين پيچيدگی میتواند همواره وجود داشته باشد . شناسائی استراتژی بكارگيری فناوری هابرای يك سايت ( شامل پلت فرم ، استانداردها ، فن آوری ها و نحوه قرارگرفتن آنها در كنار يكديگر ) ، برای موفقيت يك سايت و اجتناب از اشتباهاتگزاف ، بسيار حائز اهميت و ضروری است .

  • استراتژی محتويات (Content strategy): محتويات ، اغلب علتی ‌است كه كاربران را راغب به مشاهده وب سايت شما مینمايد . چه محتوياتی می بايست ارائه شود تا انتظار كاربران تامين گردد ؟چه ميزان محتويات مناسب است ؟ شكل و يا فرم ارائه محتويات می بايست به چهصورت باشد ؟ قبل از اين كه بتوان محتوياتی را توليد كرد ،‌لازم است كه بهسوالات فوق كه مبانی و يا اصول استراتژی محتويات را مشخص می نمايد ، پاسخداده شود .

  • طراحی مستقل از طراحی فيزيكی و ملاحظات فنی (Abstract Design) :طراحی معماری اطلاعات و تعاملات ، اهداف استراتژيك را به يك فريموركمفهومی در جهت استفاده كاربر ترجمه می نمايد . طراحی فوق در فرآيند پيادهسازی وب دارای جايگاه و ارزش خاص است .

  • پياده سازی تكنولوژی (Technology Implementation): ايجاد يك سيستم فنی منوط به انجام مجموعه ای از فعاليت ها و دانش خاصاست : زبان ها و پروتكل ها ، كدينگ و اشكال زدائی ، تست و ارزيابی . هرانداره كه پيچيدگی يك سايت بيشتر باشد ،‌ بكارگيری مجموعه ای از پتانسيلها در جهت بالفعل كردن اهداف سايت متناسب با استراتژی تكنولوژی ارزشبيشتری پيدا می كند .

  • توليد محتوا (Content Production) :دانستن اين كه چه محتوياتی لازم است به تنهائی كافی نيست و می بايستبدانيم كه چگونه آنها را توليد نمائيم . جمع آوری اطلاعات خام و اوليه ،نوشتن و ويرايش ، جايگاه افراد در هيات تحريريه و تائيد نهائی يك مطلب جهتانتشار بر روی سايت ، جملگی بخشی از فرآيند توليد محتويات را تشكيل میدهند .

  • طراحی به هم پيوستن (Concrete design) : قبل از اين كه abstract designبتواند يك رابط كاربر كامل را ارائه نمايد ،‌ می بايست جزئيات مشخص تری ازاينترفيس ها ، نحوه بكارگيری امكانات و حركت بين آنها ، طراحی اطلاعات وويژوال ، مشخص گردد. پرداختن به موارد فوق در اين مرحله انجام می گيرد .

  • مديريت پروژه (Project management): نقطه ای كه تمامی توانمندی های تاكتيكی را با يكديگر تركيب تا نيرویمحركه لازم به منظور هدايت پروژه به سمت جلو را تامين نمايد ، مديريتپروژه است كه انجام صحيح و علمی آن مستلزم بكارگيری مجموعه ای از مهارتها است . رعايت نكردن اصول علمی در اين بخش ، عدم اتمام و تكميل فعاليتها در بازه زمانی تعريف شده و افزايش هزينه ها را به دنبال خواهد داشت .

بكارگيری اركان نه گانه در عمل
همانگونهكه در بخش قبل اشاره گرديد برای طراحی و پياده سازی يك وب سايت به مجموعهای از مهارت ها نياز است كه آنها را به نه ركن اصلی تقسيم كرديم . آيا اينبدان معنی است كه هر گروه وب مجبور است از حداقل نه نفر برای نه ركناشاره شده استفاده نمايد ؟ پاسخ به سوال فوق منفی است چراكه همواره ايناحتمال وجود دارد كه در گروه افرادی با قابليت های چندگانه وجود داشتهباشد . اين موضوع در خصوص توانمندی های استراتژی ملموس تر و از مصداقبيشتری برخوردار است . به عنوان نمونه ، شخصی با قابليت های فراوان درپياده سازی فناوری ها می تواند در بسياری موارد در خصوص استراتژی فناورینيز در گروه مورد استفاده قرار گيرد .
از طرف ديگر ، سازمان های زيادیبه اين باور رسيده اند كه برای تامين يكی از توانمندی های مورد نياز درگروه وب ممكن است به وجود چندين فرد نياز باشد . ( خصوصا" در خصوص اركانتاكتيكی ) .
در اكثر موارد نحوه سازماندهی گروه وب و فرآيندها بهشرايط خاص يك سازمان بستگی دارد . ولی با تمركز بر روی اركان اشاره شده وانتخاب افراد متناسب با ساختار فوق ، اين اطمينان ايجاد خواهد شد كه هيچيكاز پتانسيل های مورد نياز و تاثير گذار در موفقيت يك سايت را از دست ندادهايم .