بررسي تغيير در نيروي گيرندگي در اثر بارگذاري محوري بر ورق پيچ و مهره شده از دو روش عملي و المان محدود (يادداشت پژوهشي)

دانلود: http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58513875007.pdf


[HR]
اکنون زمان شروع رشد و فعالیت فرا رسیده . ما زمان خود را بیجهت از دست نخواهیم داد .