( مشاهده پاسخ شماره 1 تا 2 / از مجموع 2 پاسخ )

موضوع: نمونه سوالات شیمی تجزیه 1 جناب آقای مهندس سعیدی نژاد

 1. #1

  پیش فرض نمونه سوالات شیمی تجزیه 1 جناب آقای مهندس سعیدی نژاد

  نمونه سوالات شیمی تجزیه 1 جناب آقای مهندس سعیدی نژاد  فصل اول : ارزیابی نتایج تجزیه ای

  1- جیوه موجود در6 نمونه ازآب دریاچه Erie در انگلستان به وسیله تکنیک جذب اتمی اندازه گیری شده است و نتایج آن به شرح مقابل می باشد : 95/1 ، 89/1 ، 16/2 ، 12/2 ، 93/1 ، 06/2 : ( ppm )Hg الف) میانگین ، انحراف استاندارد و RSD را محاسبه کنید؟

  ب) کدامیک ازاعداد داده شده مشکوک به نظرمی رسد؟آیا می توان آن را نگه داشت؟چرا؟ ( 56/0 = استانداردQ )2- هریک از اصطلاحات دقت و صحت را تعریف نمایید؟

  ۳- روش جدیدی برای تجزیه جیوه ( Hg ) در یک سنگ معدن با عیار معلوم و معین 63/12% آزمایش شده است :76/12 و 79/12 و 72/12 و 57/12 و 75/12 : Hg %برای این مجموعه : میانگین ، انحراف استاندارد ، RSD وخطای نسبی را محاسبه کنید ؟

  ۴- روشی برای تعیین پتاسیم درسرم خون ، داده های زیر را بدست داده است :2/16 و 5/15 و 4/15 و 6/15 و 3/15 : ( mg/ml)K+کدام نتیجه مشکوک به نظر می رسد ؟ می توان آن را نگه داشت یا خیر ؟

  5- روشی جدید برای تعیین ویتامین C در قرص هایی که دارای 500 میلی گرم اسید اسکوربیک بوده است ، نتایج زیر را داده است . برای این داده ها : میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای نسبی و RSD را محاسبه کنید؟504 ، 505 ، 501 ، 500 ، 502 : ( mgr ) اسید اسکوربیک

  6- نتایج زیر در اندازه گیری یون کلرید در یک نوع سرم گزارش شده است. یکی از نتایج مشکوک به نظر می رسد. آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ 83/0 = استانداردQ 114 ، 107 ، 106 ، 103 : ( meq/Lit) Cl -7-

  انواع خطاهای موجود در تجزیه را نام ببرید و هریک را مختصرا" توضیح دهید؟

  فصل دوم : شیمی محلول ها

  1- نظریه تفکیک یونی آرنیوس را بنویسید؟2

  - در چه شرایطی یک محلول الکترولیت رسانای جریان الکتریسیته می باشد؟

  3- قدرت یونی محلولی شامل KCl و K2SO4 به ترتیب با غلظت های 3/0 و 5/0 مول بر لیتر چقدر است ؟

  ۴- اگر غلظت یون Ag + در محلول سیرشده Ag2S برابر با 17-10×1 مول بر لیتر باشد، ثابت حاصلضرب حلالیت آن را به دست آورید ؟

  5- اگر در یک محلول غلظت یون H + را 1000 برابر کنیم ، PH آن محلول چه تغییری می نماید ؟با محاسبه اثبات کنید.

  6- اگر در 100 میلی لیتر محلول هیدروکسیدسدیم 2 گرم NaOH وجود داشته باشد، مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ ( 1 = H ، 16 = O ، 23= Na )7-

  ۷چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟

  8- اکی والان اسید فسفریک در هریک از واکنش های زیر را محاسبه کنید؟(الف(ب( جرم های اتمی : 16= O ، 1 = H ، 31 = P )9-

  ۹-جنس مواد سازنده درساخت غشاء الکترود شیشه از چیست؟

  10- منظور از خطای اسیدی و قلیایی الکترود شیشه PHمتری چیست؟

  11- به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است ؟ به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید؟

  12- اسید سولفوریک تجارتی ( H2SO4 ) با چگالی gr/ml84/1 و درصد خلوص 98 در بازار موجود است . نرمالیته و مولاریته این اسید را محاسبه کنید؟ جرم های اتمی مورد نیاز : 1= H ، 16= O ، 32= S 13

  ۱۳- به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟

  ۱۴- واکنشهای زیر را در نظر بگیرید . در کدام واکنش یونHSO3- یک اسید و در کدامیک باز است ؟چرا؟HSO3- + H3O+ H2SO3 + H2OHSO3- + H2O SO32- + H3O+ 15-

  ۱۵- دو مورد از کاربرد محلولهای بافر را در زندگی و صنعت بنویسید ؟

  ۱۶- برای تهیه 4 لیتر محلول اسیدکلریدریک با 1 = pH چند میلی لیتر محلول 5/37 درصد آن با چگالی gr/ml 2/1 لازم است ؟

  17- اگر به محلول سیرشدة Ca(OH)2 مقدار کمی از محلول غلیظ سود اضافه شود ، چه تغییری در محلول مشاهده خواهد شد

  18- مفهوم الکترولیت و غیرالکترولیت را تعریف نمایید ؟

  19- اگر از هر 2 مول از یک الکترولیت ضعیف حل شده در آب تنها 03/0 مول آن به یونهای مربوطه تفکیک شود ، درصد تفکیک یونی آن چقدر است

  ۲۰- با محاسبه تعیین کنید حلالیت کدامیک از نمک های زیردرآب بیشتر است؟ ( 9-10×9/5 = Ksp ، CuBr ) یا ( 7-10×2/3 = Ksp ، CuCl )21- PH

  ۲۱-یک محلول بافر متشکل از اسیداستیک و استات سدیم به ترتیب با غلظتهای 2/0 و 05/0 مولار چقدر است؟ ثابت یونش اسید استیک : 5-10×75/1 = K- 12/2

  ۲۲-گرم کربنات سدیم Na2CO3 را درمقدار کمی آب مقطر حل کرده و سپس حجم محلول حاصل را با آب مقطر به 200 میلی لیتر می رسانیم. مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ ( 12 =C ، 16 = O ، 23= Na )23-

  ۲۳-چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟24

  ۲۴- مراحل تفکیک یونی اسید کربنیک ( H2CO3 ) را بنویسید؟ و رابطه ثابت یونش هر مرحله را نیز بنویسید؟

  25- قدرت یونی محلولی شامل KCl و K2SO4 به ترتیب با غلظت های 3/0 و 5/0 مول بر لیتر چقدر است ؟

  26- چرا با تزریق آمپول ویتامین C ( اسید آسکوربیک ) به بدن PH خون تغییر نمی کند؟

  ۲۷- دو شناساگر رنگی را نام برده و درباره هرکدام توضیح دهید؟

  فصل سوم : روش های وزنی

  1- به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید؟

  الف) هم رسوبی چیست؟ب) ناخالصی رسوبی از نوع تشکیل رسوب مختلط راتوضیح دهید ؟این نوع ناخالصی در چه صورت پدید می آید؟2

  ۲- محصول بدست آمده نوسط یک عامل رسوب دهنده ، چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

  ۳- ناخالصی رسوبی از نوع محبوس شدن راتوضیح دهید و روشهای حذف یا برطرف کردن آن را بنویسید؟

  فصل چهارم : روش های طیف سنجی

  1- حساسیت روشهای طیف سنجی به چه عاملی بستگی دارد؟

  ۲-- معایب شعله در تکنیک نشر اتمی را بنویسید؟

  ۳- تکنیک نشراتمی برای اندازه گیری چه عناصری به کار می رود؟4

  ۴- به سوالات زیر پاسخ دهید.الف : اساس تکنیک طیف سنجی نشر اتمی چیست ؟ب : انواع شعله ها که در طیف سنجی نشر اتمی استفاده می شود را نام ببرید؟

  5- چرا برای اندازه گیری عناصر قلیایی و قلیایی خاکی در طیف سنجی نشراتمی نمی توان از شعله های داغ استفاده کرد ؟

  6- پس از اعمال ولتاژ به لامپ کاتدی گود ، چه مراحلی در آن انجام می شود ؟

  7- انواع لامپ های مورداستفاده در طیف سنجی جذب اتمی را نام ببرید و هریک را توضیح دهید؟8

  - آیا می توان در این نوع طیف سنجی از لامپ های با طیف پیوسته استفاده کرد ؟چرا؟
  http://petrochemy.blogfa.com

  به سراغ من اگر مي آييد،
  نرم و آهسته بياييد
  مبادا که ترک بردارد چيني نازک تنهايي من.

 2. #2

  تاریخ عضویت
  Nov 2009
  رشته
  مهندسی برق ومهندسی شیمی
  سن
  31
  نوشته ها
  876

  پیش فرض

  فایل به صورت پی دی اف در قسمت فایل پیوست موجود است .
  فايل هاي پيوست شده
  کورش بزرگ(درود خداوند بر روان پاکش) : هرگز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد .اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نمونه سوالات انتقال حرارت I مهندس رزمی {نیمسال اول 88-87}
  توسط سعید رضازاده در انجمن نمونه سوالات مهندسی شیمی
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 06-26-2010, 08:18 AM
 2. تکنيکهاي تصويربرداري در نانوتکنولوژي
  توسط محمد سراج زاده در انجمن مقالات مهندسی شیمی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 02-11-2010, 02:00 PM
 3. طرح مخلوطهاي آسفالتي
  توسط محمد مرادزاده در انجمن مقالات مهندسی عمران
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 09-14-2009, 10:02 AM
 4. دانلود نمونه سوالات تمام دروس کامپیوتر!!!!!!
  توسط محمد مرادزاده در انجمن نمونه سوالات امتحانی مهندسی کامپیوتر
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 08-29-2009, 09:51 PM
 5. شیمی تجزیه
  توسط محمد مرادزاده در انجمن مقالات مهندسی شیمی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 08-16-2009, 11:39 AM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •