رشد روز افزون دانش بشری انسانها را با دست آوردها و علوم جدیدیآشنا می‌سازد که قبل از آن شاید تنها ریشه در تخیل داشت رباتیک یکی ازتخیلات انسانی است که کم کم پا به عرصه واقعیت نهاده و زندگی بشری را دستخوش تغییرات شگرفی خواهد کرد.

ازآنجایی که موسسه اطلاع رسانی تبیان سعی دارد همچون بقیه زمینه‌ها ازپیشتازان عرصه علم و فناوری نیز باشد فعالیت در این بخش را لازم دانستیم
قوانین رباتیک:
کلمهربات اولین بار توسط Karel Capek نویسنده نمایشنامه R.U.R روبات‌هایجهانی روسیه در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی(robotnic) به معنی کارگر می‌باشد.
در نمایشنامه وی نمونه ماشین،بعد از انسان بودن و دارا بودن نقاط ضعف و قوت یک انسان معمولی ، یک انساندارای قدرت بسیار زیادی بود که در پایان نمایش نامه برای مبارزه علیهسازندگان خود استفاده شد البته لازم به ذکر است که پیش از آن یونانیان نیزمجسمه متحرکی ساخته بودند که نمونه اولیه ماشینی بوده که ما امروزه ان راربات می‌نامیم.
تعریف امروزه ربات از نظر عوام مردم وسیله ای است کهاعمالی هوشمند شبیه انسان انجام می‌دهد در حالی که فرهنگ وبستر ربات رااین‌گونه تعریف می‌کند:"یک دستگاه یا وسیله خودکاری که قادر به انجاماعمالی است که معمولا به انسان‌ها نسبت داده می شود و یا مجهز به قابلیتیاست که شبیه هوش بشری است".
در این راستا دانشمندان سعی بر آن دارندربات‌هایی بسازند که به طرق مختلف نیاز ‌های انسان‌ را براورده سازند و درنهایت به رباتی با قابلیت ‌های کامل یک انسان برسند
قوانین رباتیک مطرح شده توسط آسیموف چنین است:
• ربات ها نباید هیچگاه به انسانها صدمه بزنند.
• رباتهاباید دستورات انسانها را بدون سرپیجی از قانون اوّل اجرا کنند.
• رباتها باید بدون نقض قانون اوّل و دوم از خود محافظت کنند.


ربات‌ها دارای سه قسمت اصلی هستند:
• مغز که معمولاً یک کامپیوتر است
• محرک و بخش مکانیکی شامل موتور، پیستون، تسمه، چرخ‌ها، چرخ دنده‌ها و …
• سنسور که می‌تواند از انواع بینایی، صوتی، تعیین دما، تشخیص نور، تماسی یا حرکتی باشد.

براساس این سه قانون و سه قسمت ذکر شده به معرفی انواع ربات‌ها ، بررسیعملکرد آنها ، اخبار مسابقات ، تحلیل پیشرفت و آموزش آنها خواهیم پرداخت ،امید است در این قسمت نیز همچون بخش‌‌های دیگر با پیشنهادات و انتقاداتسازنده خود، ما را یاری نمایید.