در ادامه مبحث مدار ارسال اطلاعات توسط کامپيوتر بايد به بررسي 2 IC ديگر بپردازيم آي سي CDP6402 و آي سي Max232


آي سي CDP6402


Pin1 Vdd 5V ،Pin2 NC Not connected،Pin3 GND Ground
Pin4 PRD Reciver Register Disable،
Pin5:12 RBR8:RBR1 Reciver Buffer Register،Pin13 PE Parity Error،Pin14 FE Framing Error
Pin16 SFD Status Flag Disable، Pin15 OE Overrun ،Pin17 RRC Reciver Register Clock
Pin18 nDRR Data Reciver Reset،Pin19 ِDR Data Recived،Pin20 PRI Reciver Register In
Pin21 MR Master Reset،Pin22 TBRE Transmit Buffer register Empty
Pin23 nTBRL Transmitter Buffer Load
Pin24 TRE Transmitter Register Empty،Pin25 TRo Transmitter Register Out
Pin26:33 TBR8:TBR1 Transmitter Buffer Registe
Pin34 CRL Control Register Load،Pin35 PI Parity Inhibit،Pin36 Stop Bit Select
Pin37:38 CLS2:CLS1 Character length Select ،Pin39 EPE Even Parity Enable
Pin40 TRC Transmiter Register Clock


توضيح مدار:اگرپايه 4 اين آي سي HIGH يا يک باشد خروجي به صورت High Impedance مي باشد وشما کاراکتري بر روي LCD مشاهده نخواهيد کرد به همين خاطر در نقشه اينپايه زمين شده است پايه هاي 5 تا 12 bus يا محل ارسال اطلاعات به LCD ميباشد.
پايه 13 مربوط به Error parity است که در اين جا اگر بهبرنامه توجه کنيد مي بينيد که از parity در ارسال استفاده نشده است بههمين خاطر اين پايه و همچنين پايه هاي 14 و 15 که در ارسال و دريافت دربرنامه لحاظ نشده اند به صورت not connect هستند پايه 16 نيز اگر highباشد باعث مي شود پايه هاي PE, FE, OE, DR به صورت High Impedance باشند وLCD موردي را نشان ندهد پايه 17 و 40 نيز مربوط به تعيين baud Rate است کهدر جاي خود به آن اشاره شد پايه 20 مربوط به دريافت سريال از طريق پورتسريال است در واقع هر کاراکتري که شما تايپ مي کنيد اطلاعاتش بر روي اينپايه قرار مي گيرد پايه 21 نيز مربوط به reset آي سي است که قبل از دادنتغذيه به آي سي مي بايست اين پايه زمين شده باشد.
پايه هاي 37 و38 طول کاراکتر انتقالي را نشان مي دهند که در برنامه اين طول 8 معرفي شدهاست به همين خاطر پايه هاي 37و 38 که CLS1 و CLS2 ناميده مي شوند هر دو بهمثبت ولتاژ متصل شده اند اگر CLS1 و CLS2 هر دو زمين باشند طول کاراکترانتقالي 5 بيت خواهد بود اگر CLS1 به مثبت ولتاژ متصل باشد و CLS2 به زمينطول کاراکتر انتقالي 6 خواهد بود اگر CLS1 زمين باشد و CLS2 به مثبت ولتاژمتصل باشد طول کاراکتر انتقالي 7 بيت و اگر هر دو به مثبت ولتاژ متصلباشند طول کاراکتر انتقالي 8 خواهد بود اين مسئله در برنامه نيز قابل ديدناست.آي سي max232


اينآي سي را جهت ارسال و دريافت استاندارد RS232 به خاطر داشته باشيد چرا کهاگر بخواهيد در اين ضمينه ها کار کنيد نياز داريد که اين آي سي را خوببشناسيد اين آي سي داراي 4 عدد بافر NOT است 4 پين از اين آي سي همانطورکه در شکل نيز مشاهده مي کنيد مربوط به ارسال و دريافت RS232 و 4 پورتديگر مربوط به خروجي هاي و ورودي هاي اين آي سي به سخت افزار ها يا آي سيهاي ديگر موجود در مدار است منظور از ورودي اين است که گاهي ممکن استاطلاعات از جاهاي ديگر به کامپيوتر ارسال شود نه فقط از کامپيوتر به سختافزارهاي ديگر،پايه 2 ورودي مثبت ولتاژ و پايه 6 ورودي منفي ولتاژ است امادر بيشتر موارد براي ساخت سطح منفي ولتاژ مي توانيد.تغذيه دوبل 5 ولت

اگرشما تنها سطح مثبت ولتاژ را داريد و از سطح منفي استفاده نمي کنيد ميبايست پايه آي سي مربوط به سطح منفي ولتاژ را که پايه 6 است را با يک خازنالکتروليت به زمين هدايت کنيد به گونه اي که سر مثبت خازن در زمين و سرمنفي خازن در پايه 6 باشد يکي از مزاياي اين آي سي قيمت ارزان آن است براياين آي سي از خازن هاي الکتروليت 1 ميکروفاراد نيز مي توانيد استفادهکنيد.شماره پين هاي مربوط به ارسال و دريافت RS232

با توجه به جهت فلش ها به نوع پين ها که ورودي يا خروجي هستند مي توانيد پي ببريدنتيجه گيري کلي


دراينمدار شما با آي سي MAX 232 به عنوان رابط در استاندارد RS223 آشنا شديد کهدر خيلي از موارد و مداراتي که به طريقي با کامپيوتر کار مي کنند به آننياز داريد همچنين با آي سي مربوط به درايور LCD به نام CDP6402 و با آيسي 74HC4060 براي ايجاد Baud Rate 9600bps براي هماهنگ کردن LCD با آي سيCDP6402 جهت موارد اين چنيني آشنا شديد که هر قسمت از اين مدار را ميتوانيد براي موارد ديگر نيز تعميم دهيد.