آموزش نرم افزار EES

EES چیست؟
EES مخفف Engineering Equation Solver است. ساده¬ترین قابلیت EES حلدستگاه معادلات جبری (شامل معادلات غیر خطی) است. همچنین EES می¬تواندمعادلات دیفرانسیل و معادلات مختلط را حل کند، محاسبات بهینه¬سازی،رگرسیون خطی و غیر¬خطی، رسم نمودار با دقت بالا و تحلیل عدم اطمینان راانجام دهد و حتی انیمیشن¬های مهندسی بر پایه محاسبات بسازد.
ایده اصلی برای نوشتن EES آموزش ترمودینامیک و انتقال حرارت می¬باشد،برای اینکه دانشجویان این مباحث را بیاموزند باید مسائل زیادی حل کنند،اما در هر مسئله بیشتر وقت برای میانیابی خواص و استفاده از معادلات بهترتیب صحیح تلف می¬گردد. وقتی دانشجو مباحث را فهمید و با کار با جداولترمودینامیکی آشنا شد، میانیابی داده¬های جدول و حل معادلات کمکی در بالابردن دانش او نخواهد کرد. برنامه EES دانشجو را از این بخش رها خواهد کردو اجازه می¬دهد که او در حل مسئله بر روی ماهیت فیزیکی و دانش مسئلهمتمرکز شود.

دانلود آموزش: http://irmechanic.files.wordpress.co.../ees_intro.pdf