عنوان: طراحی وساخت سیستم هوشمند توقف اضطراری دستگاه تراش وفرز


چکیده
هدف اصلی در این پروژه بالا بردن ضریب ایمنی دستگاه های تراش وفرز می باشد. در این طرح با ساخت سیستم هوشمندی مناسب که متشکل از تعداد معینی سنسورهای نوری(مادون قرمز) می باشد اهذاف زیر را دنبال نموده بدون آنکه برای اپراتور در هنگام کار مزاحمتی ایجادکندو در سایرپارامترهای ماشینکاری تأثیری منفی داشته باشدو نیزاز هزینه اجرای کمی در برابر عملکرد مفیدش برخوردار می باشد و براحتی(ویا با تغییراتی جزئی) برروی تمام دستگاه های تراش وفرز و.... قابل نصب می باشد .
1_توقف دستگاه تراش در صورت وجود مانع (دست اپراتور و....) درمحدوده کار سه نظام(جهار نظام).
2_توقف دستگاه تراش در صورت نزدیک شدن بیش از حد سوپرت یا ابزارنصب شده برروی آن به سه نظام(جهار نظام).
3_جلوگیری ازحرکت اسپیندل(سه نظام ـ جهار نظام)دستگاه تراش درصورت وجودآچار برروی آن(درموقع فراموش کردن برداشتن آن).
4_توقف دستگاه فرزدر صورت وجود مانع (دست اپراتور و....)درمحدوده کار اسپیندل(تیغچه فرز).
5_توقف دستگاه فرزدرصورت نزدیک شدن بیش ازحد میزدستگاه به اسپیندل( تیغچه فرز).
فایل pdf طراحی وساخت سیستم هوشمند توقف اضطراری دستگاه تراش وفرز