سلام به دوستان عزیز

سیلابس دروس، مشخصات کلی، برنامه ، سرفصل دروس و معرفی کتاب مربوطه ی درسهای مهندسی مکانیک در طراحی جامدات .

http://www.iausep.com/Silabes/23109.pdf